Svet staršev

Za organizirano uresničevanje vašega interesa v zavodu deluje Svet staršev.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolite na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca in šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter dá mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
  • razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predsednica Sveta staršev je Ana Poljak

SKUPINA/ODDELEK
PREDSTAVNIK/PREDSTAVNICA
SKUPINA 1
Ivana Batistič
SKUPINA 2
Mojca Gabrijelčič
SKUPINA 3  
Bojan Ferlež
SKUPINA 4
Andreja Starc Bajec
SKUPINA 5
Mateja Koruza
SKUPINA 6
Amra Kadić
SKUPINA 7
Mojca Kukanja Gabrijelčič
1. A
Tadeja Volmut
2. A
Barbara Zorman
2. BAna Poljak
3. A
Tanja Vižintin
4. A
Martina Odar
5. A
Renata Fabec
6. A
Maja Berdnik
7. A
Suzana Majer
8. A
Katja Magdič
9. A
Nevenka Romih
9. B
Orjeta Furlan


Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2017/2018

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev, 26. 9. 2017.pdf

Zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev, 7. 12. 2017.pdf

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev, 3. 4. 2018.pdf

Zapisniki Sveta staršev za šol. leto 2016/2017

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 22. 9. 2016

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 27. 10. 2016

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 16. 1. 2017

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 23. 1. 2017