Svetovalna služba

VPIS V PRVI RAZRED

Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vsako leto v mesecu februarju poteka vpis za naslednje šolsko leto. Starši morate k vpisu prinesti otrokov osebni dokument.

Starši boste o datumih vpisa dodatno obveščeni z obvestilom na spletu in vhodu šole,  ter z obvestilom v vrtcu. Starši, ki imate stalno ali začasno bivanje v občini  Ankaran, prejmete obvestilo o vpisu na dom.

 

Kje poteka vpis?

Vpis prvošolcev na OŠ Ankaran poteka v pisarni  svetovalne delavke. 

VPIS V PRVI RAZRED
VPIS OBALNE ŠOLE

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

 

  • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite, da boste oddali vlogo na drugo šolo,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Starši, ki želite vpisati otroka iz drugega šolskega okoliša na OŠ Ankaran, oddate vlogo na posebnem obrazcu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis. Obrazec je na spletni strani šole.

Obrazec prepis iz drugega ŠO

 

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

 

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Starši oddate vlogo na posebnem obrazcu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis.

 

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov lahko odloži šolanje za eno leto.

Obrazec odlog šolanja

 

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna osnovna šola.

 

Vpis prvošolcev izvaja šolska svetovalna delavka Mateja Rejc.

 

IZOBRAŽEVANJE NA DOMU

Pomembne informacije za starše, katerih otroci se šolajo na domu in za učitelje,

ki učijo v oddelkih, kjer so vpisani učenci, ki se šolajo na domu. 

Informacije za starše - povezava

Obrazec - Obvestilo o šolanju na domu - povezava


Svetovalna služba:

  • za vašega otroka vodi vpisni postopek v osnovno in srednjo šolo, pri opravljanju poklicnega svetovanja pa se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje;
  • z vami sodeluje in vam svetuje pri reševanju učne, vzgojne idr. problematike;
  • usmerja vas v ustanove za pomoč učencem s težavami;
  • pošilja prijave za vpis vašega otroka v srednje šole ministrstvu;
  • pomaga vašemu otroku pri pridobivanju štipendije.

V naši šoli z vami sodeluje in vam svetuje pedagoginja Mateja Rejc.

Telefon: 05 662 66 83