Svetovalna služba

VPIS V PRVI RAZRED

Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vsako leto v mesecu februarju poteka vpis za naslednje šolsko leto. Starši morate k vpisu prinesti otrokov osebni dokument.

Starši boste o datumih vpisa dodatno obveščeni z obvestilom na spletu in vhodu šole,  ter z obvestilom v vrtcu. Starši, ki imate stalno ali začasno bivanje v občini  Ankaran, prejmete obvestilo o vpisu na dom.

 

Kje poteka vpis?

Vpis prvošolcev na OŠ Ankaran poteka v pisarni  svetovalne delavke. 

VPIS V PRVI RAZRED

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

 

  • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite, da boste oddali vlogo na drugo šolo,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Starši, ki želite vpisati otroka iz drugega šolskega okoliša na OŠ Ankaran, oddate vlogo na posebnem obrazcu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis. Obrazec je na spletni strani šole.

Obrazec prepis iz drugega ŠO

 

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

 

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Starši oddate vlogo na posebnem obrazcu, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis.

 

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov lahko odloži šolanje za eno leto.

Obrazec odlog šolanja

 

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna osnovna šola.

 

Vpis prvošolcev izvaja šolska svetovalna delavka Mateja Rejc.

 Svetovalna služba:

  • za vašega otroka vodi vpisni postopek v osnovno in srednjo šolo, pri opravljanju poklicnega svetovanja pa se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje;
  • z vami sodeluje in vam svetuje pri reševanju učne, vzgojne idr. problematike;
  • usmerja vas v ustanove za pomoč učencem s težavami;
  • pošilja prijave za vpis vašega otroka v srednje šole ministrstvu;
  • pomaga vašemu otroku pri pridobivanju štipendije.

V naši šoli z vami sodeluje in vam svetuje pedagoginja Mateja Rejc.

Telefon: 05 662 66 83