Svet zavoda

Zavod upravlja Svet zavoda. Sestavljajo ga predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov:

 • 3 predstavniki ustanoviteljice,
 • 5 predstavnikov delavcev zavoda,
 • 3 predstavniki staršev.

Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Ankaran.

Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni delavci zavoda, in sicer:

 • dva predstavnika izmed strokovnih delavcev šole,
 • dva predstavnika izmed strokovnih delavcev vrtca in
 • enega predstavnika izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.

Predstavnike staršev volijo starši na Svetu staršev, in sicer:

 • dva predstavnika izmed staršev, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo,
 • enega predstavnika izmed staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec.

Predsednik Sveta zavoda je Mirko Zorman

Člani Sveta zavoda OŠV Ankaran so:

Predstavniki delavcev:

 • Nataša Jerman
 • Igor Smolnik
 • Miha Franca
 • Zorica Krstič
 • Valentina Šukljan

Predstavniki staršev:

 • Petra Privošnik
 • Bojan Ferlež
 • Veronika Kruljac

Predstavniki lokalne skupnosti:

 • Mirko Zorman
 • Mirella Ceglar Jurinčič
 • Katja Pišot Maljevac