O javnem zavodu

Osnovna šola in vrtec Ankaran je samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Ankaran. Zavod opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje.

Organiziran je kot devetrazredna osnovna šola. Za izvajanje programa za predšolske otroke pa je kot enota zavoda organiziran vrtec.

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu otrok na območju celotne Občine Ankaran.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, se za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov določi mag. Domen Petelin, univ. dipl. prav., info@kurikulum.si