Projekti

Rastem s knjigo

Projekt Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Učence skušamo motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju knjižnic.

Fit 4kid

Cilj projekta »Fit 4kid« je povečati telesno dejavnost za krepitev zdravja ter izboljšanje učnega okolja in uspeha. Učitelji gibalne dejavnosti vključujejo v sam pouk, pa ne zgolj pri predmetih s športnega področja. Ta model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v osnovnošolskem obdobju.

ATS 2020                                                                                 

V okviru mednarodnega razvojnega projekta ATS 2020 (Assessment of Transversal Skills 2020), ki traja od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2018, bomo sodelovali z OŠ dr. Aleš Bebler Primož Hrvatini. Projekt ATS 2020 smo začeli v lanskem šolskem letu kot podružnična šola Ankaran. V projektu ATS 2020  sodelujejo učenci 8. a kot kontrolni razred, medtem ko so hrvatinski osmošolci eksperimentalni razred.

Namen mednarodnega projekta ATS 2020 je formativno spremljanje in vrednotenje razvoja nekaterih transverzalnih veščin ter znanja učencev ob uporabi različnih orodij IKT in razvojnega e - listovnika ter usposobiti (opolnomočiti) učence za  samostojno načrtovanje spremljanje in vrednotenje lastnega napredka v znanju in veščinah.

ERASMUS+

Program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). V letu 2019 je tudi naša šola pridobila možnost sodelovanja v programu, glavni cilj projektov mobilnosti pa je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma. Zdrava šola

Mreža zdravih šol deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), regijsko pa mreže koordinirajo območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Usmerja se k programom za promocijo zdravja, predvsem zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja. Program dejavno vključuje učence, lokalno skupnost, starše, učitelje in zdravstveno službo.

Kot nova članica imamo v prihodnjem šolskem letu 2016/17 nalogo postaviti tim, ki bo promoviral zdravje, uvedel sistematičen načrt za zdravje in dobro počutje vseh učencev in zaposlenih. Osredotočili se bomo na aktualno vsebinsko rdečo nit »Izboljševanje duševnega zdravja«.

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj ima osrednje mesto v razvoju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Je del sedanjega splošnega izobraževanja, njen cilj je poleg varovanja narave in okolja tudi obsežen, celovit in skladen pedagoški proces, ki vključuje odnos med človekom in naravo ter odnose med ljudmi. Učence in učenke vzgaja in usposablja za dejavno in tvorno reševanje sedanjih in prihodnjih okoljskih in družbenih vprašanj človeštva.

Naša šola s svojim vzgojno-izobraževalnim programom sledi Smernicam vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do douniverzitetnega izobraževanja, katerih namen  je poudariti pomen vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in pokazati možnosti za uresničevanje trajnostnega razvoja pri formalnem, neformalnem in priložnostnem učenju.