Svet staršev

Za organizirano uresničevanje vašega interesa v zavodu deluje Svet staršev.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolite na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca in šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter dá mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
  • razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predsednica Sveta staršev je Ana Poljak


IME IN PRIIMEK

Skupina Školjka 1-2    NIKA BERGANT

Skupina Morska zvezda 1-3    MARJETKA ČERNIGOJ CERGOL

Skupina Morski ježek 2-3   BOJAN FERLEŽ

Skupina RAKOVICA 2-4   DAŠA GORIČAN KRSTIĆ

Skupina Morska želva 3-4   KATJA ŠAVRON

Skupina RIBA 4-5   BRIGITA ŽINKO

Skupina Delfin 5-6   KARMEN SAMSA

1.a   KRISTINA NOCENT

1.b   ANA BORDON

2.a   LEONID DANILOVIĆ

3.a   SANJA DUMANIĆ

3.b   MARKO MASLEŠA

4.a   MELIHA FAJIĆ

4.b   TANJA FALKNER

5.a   KATJA HRABAR

5.b   ANA POLJAK

6.a   PETRA SATLER

7.a   SERGIO ANGELINI

7.b   MAXIM AVERYANOV

8.a   ERIKA RAŽMAN

9.a   VALENTINA POPOVIČ