Šolski sklad

Iz šolskega sklada se financirajo nakupi nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka ipd.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin idr. virov.

Upravlja ga upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Upravni odbor imenuje svet staršev, predstavnike šole pa predlaga svet šole.

Upravni odbor sprejme pravila za delovanje sklada.