13.11.2021

Okrožnica MIZŠ o samotestiranju

OKROŽNICA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in dodatne
usmeritve
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji in direktorji,
Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati danes, razen 8. člena, ki opredeljuje
samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11.
2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.
V nadaljevanju povzemamo bistvene spremembe:
Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za
potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat
tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.
Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa,
razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem
okolju.
Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo
predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za
samotestiranje. Predlog soglasja je priloga 1 te okrožnice.
Učencem in dijakom, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z odlokom,
se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s Sklepom
o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na
daljavo.
Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za
udeležbo v obšolskih dejavnostih. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali
testiranja s testom PCR ali testom HAG, ni treba izvajati samotestiranja.
2
Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali
zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci
tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo
potrdilo o šolanju in osebni dokument.
Na podlagi vaših vprašanj, mnenj in pobud pa vam posredujemo tudi naslednja pojasnila kot
dopolnitev okrožnice, št. 603-1/2021/96 z dne 6. 11. 2021.
1. Samotestiranje s testi HAG za samotestiranje učencev
Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni
program in se izvaja trikrat tedensko.
Samotestiranje učencev s testi HAG za samotestiranje se izvaja skladno s sprejetim Protokolom
samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje in ga pošiljamo
v prilogi 2.
Nad samotestiranjem izvaja nadzor oseba, ki jo določi ravnatelj. Ta oseba tudi preveri rezultate
samotestiranja. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo, v
nadaljnjem postopku pa šola ravna v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom in
dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.
2. Glasbene šole
Za osebe, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, se šteje, da za udeležbo v
glasbeni šoli izpolnjujejo pogoj PCT.
Učenci glasbene šole, ki so hkrati učenci osnovne šole soglašanje s samotestiranjem izkažejo s
fotokopijo predhodnega pisnega soglasja oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG
za samotestiranje, ki so ga osnovni šoli podali starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma
skrbniki. Fotokopijo soglasja oddajo v glasbeno šolo do srede 17. 11. 2021 ali na prvi dan, ko so
v glasbeni šoli. Dijaki, ki se izobražujejo tudi v glasbeni šoli s pisno izjavo starša, zakonitega
zastopnika ali skrbnika, polnoletni dijaki in študentje pa z lastno pisno izjavo dokazujejo
izpolnjevanje pogoja PCT o opravljenem samotestiranju v matični šoli, pri katerem je bil rezultat
negativen. Za te učence velja, da izpolnjujejo pogoj PCT. V primeru, da se učenec ni
samotestiral in ne izpolnjuje pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali
testom HAG, pouka v glasbeni šoli ne more obiskovati. Ti učenci se izobražujejo na daljavo.
Izvedba nastopov v glasbenih šolah je dovoljena izključno s sedišči, in sicer v zaprtih javnih
prostorih oziroma na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi
zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč eno sedišče prosto,
v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči.
3. Samotestiranje otrok s posebnimi potrebami
Učenci, ki opravijo testiranje v domačem okolju, šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na
evidenčnem listu.
Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami se s šolami dogovorijo, ali se bodo otroci in mladostniki
testirali v šoli ali v zavodu.
4. Izjeme pri uporabi zaščitnih mask
Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.:
rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom.
3. Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju,
zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa
predloži ustrezno mnenje.
5. Odklanjanje delavca pri izvedbi samotestiranja učencev oziroma pri izvajanju
nalog, ki se nanašajo na preprečevanje širjenja virusa
Delavec šole mora izvajati naloge skladno s pogodbo o zaposlitvi in navodili delodajalca in
lahko odkloni delo samo, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev (34. člen Zakona o
delovnih razmerjih ZDR-1).
Zoper delavca zavoda, ki ne izpolnjuje pogojev PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s
predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki urejajo delovna ali uslužbenska
razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.
6. Sodno varstvo za vzgojno-izobraževalne zavode in ravnatelje
Če bo zoper vzgojno-izobraževalni zavod in ali ravnatelja zavoda uveden kakršenkoli sodni
postopek, o tem obvestite Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport ter naše
ministrstvo.
7. Informacije NIJZ
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sprotno posodablja informacije in navodila, ki so
pomembna za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2.
Epidemiološka služba NIJZ je 9. novembra 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojnoizobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/2022.

Povezave na uporabne informacije NIJZ:
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje;
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#protokol-samotestiranja-ucencev-v-osnovnih-solah-
%28ministrstvo-za-zdravje%29).


8. Dodatna pojasnila v povezavi z vzgojno – izobraževalnim delom
Vzgojno – izobraževalno delo v vseh vzgojno – izobraževalnih zavodih poteka po modelu B.
Zaradi epidemiološkega stanja v šolah so lahko učenci posameznih oddelkov napoteni v
karanteno in šole s tem preidejo na podmodel BC-1.
Kljub temu, da je po modelu B možno izvajati ekskurzije, priporočamo, da se izvedba ekskurzij
prestavi na čas ugodnejše epidemiološke situacije.
Obšolske dejavnosti, ki se izvajajo v prostorih vzgojno – izobraževalnega zavoda, se lahko
izvajajo, če organizator teh dejavnosti zagotavlja PCT nadzor nad udeleženci.
Priporočamo, da se izvajanje interesnih dejavnosti v času zaostrene epidemiološke situacije
omeji samo na dejavnosti, za katere je sistemizirano delovno mesto (pevski zbor, kolesarski
izpit, umetnost in tehnika v drugem in tretjem vzgojno – izobraževalnem obdobju, poskus
izvajanja razširjenega programa).
Dnevi dejavnosti se izvajajo samo v šoli.

Vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, starše in otroke pozivamo, da odlok spoštujejo in ga
dosledno izvajajo. To je edini način, da izobraževanje ohranimo v šolah.


S prijaznimi pozdravi,
mag. Helena Kujundžić Lukaček
v. d. generalne direktorice
Direktorat za predšolsko vzgojo
in osnovno šolstv