13.02.2021

Obvestilo ob ponovnem odprtju šole za vse učence

Dragi učenci in spoštovani starši,

 

po daljšem obdobju izobraževanja na daljavo se v šolo vračajo vsi učenci. Izvajanje vzgojno izobraževalnega dela na šoli bo potekalo skladno z odlokom Vlade RS, okrožnico MIZŠ in omejitvami, ki jih določa Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

S povratkom večina učencev ne bo imela težav. Pričakujemo navdušenje in veselje srečanja s sošolci in učitelji. Učenci prvega triletja so to v minulem tednu že pokazali. Ob povratku učencev v šolo želimo najprej vzpostaviti varno in spodbudno učno okolje, zato si bomo vzeli čas za postopen prehod na pouk v šoli.

 

Organizacija dela bo nekoliko spremenjena, zato Vas prosimo k upoštevanju in podpori pri ohranjanju varnega, spodbudnega in prijaznega šolskega okolja.

 

1. Vzgojno izobraževalnega dela v prostorih šole naj se po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi učenci ter zdravi zaposleni. 

 

2. Vzgojno izobraževalno delo bo potekalo za učence 1., 2. in 3. razreda še naprej v homogenih oddelkih ali mehurčkih. Prav tako bo vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole potekalo za vse učence od 4. do 9. razreda v normativno določenih oddelkih oz. mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARSCoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. 

Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).

Izvaja se obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Za učence 4. in 5. razreda bo šola v dogovoru s starši organizirala podaljšano bivanje za tiste učence, ki to nujno potrebujejo. 

 

3. Ob ponovnem vključevanju učencev v izobraževanje v šoli se je potrebno zavedati,  da je virus še vedno med nami, in da lahko vsako neupoštevanje preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni, zato moramo pri organizaciji in izvedbi vzgojno izobraževalnega dela upoštevati priporočila zdravstvene stroke. 

Vsi učitelji in strokovni delavci pri neposrednem delu z učenci za svojo varnost in zaščito vseskozi uporabljajo zaščitno masko (tudi v prvem triletju). 

Učenci v lastnem mehurčku mask ne uporabljajo, jih pa nosijo izven mehurčka. 

 

4. Pouk v manjših učnih skupinah za učence od 4. do 9. razreda izvajamo, ker ne prihaja do mešanja učencev različnih oddelkov.

 

5. Šport se izvaja brez mešanja učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka oz. mehurčka. Skupine ne bodo ločene po spolu.

 

6. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno izvajajo na daljavo preko spletnih učilnic. Izjemoma se bodo izvajali tisti, kjer se ne mešajo učenci dveh oddelkov.

 

7. Dnevi dejavnosti se izvedejo na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z upoštevanjem higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil. 

 

8. Interesne dejavnosti se ne izvajajo.

 

9. Šol v naravi v letošnjem šolskem letu ni. 

 

10. Plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo. 

 

11. Teoretični del kolesarskega izpita bomo izvedli do konca šolskega leta, praktični pa takoj, ko bo mogoče.

 

12. Malica se za vse učence od 1. do 9. razreda organizira v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka. Kosilo je organizirano po posebnem urniku ob upoštevanju, da se učenci različnih oddelkov ne srečujejo. Učenci 1. razreda kosijo v matični učilnici.

 

13. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.

 

14. Organi šole (oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor, strokovni aktivi, svet staršev, svet zavoda, pogovorne ure…) svoje delo opravljajo na daljavo.

 

15. Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki so v šoli, izvajajo tudi mobilne učiteljice in učitelji za dodatno strokovno pomoč, vendar ob doslednem izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov. Te delavke bodo izvajale DSP lahko tudi na daljavo (po dogovoru s starši). Izvajanje  vzgojno-izobraževalnega dela za učenke/učence z zdravstvenimi omejitvami, ki ne morejo obiskovati pouka v šoli.

 

16. O odsotnosti učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev odloča pediater.

Učenci, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, strokovni delavci šole dnevno informirajo z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala in jim posredujejo tudi pisna gradiva, ki so jih uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostali učenci. 

 

17. Prevoz za učence je zagotovljen po ustaljenem urniku, učenci na avtobusu obvezno nosijo maske. Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite tudi starši, če je to mogoče. 

 

V želji, da vse lepo "steče" in da vso energijo vložimo v spoštljive in prijetne odnose ter učno delo, Vas vse lepo pozdravljamo in pričakujemo v ponedeljek, 15. 2. 2021.

 

 

                                              Željka Adamčič, ravnateljica OŠV Ankaran