16.11.2021

Okrožnica MIZŠ o samotestiranju

OSNOVNIM ŠOLAM
OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S
POSEBNIMI POTREBAMI
GLASBENIM ŠOLAM


Številka: 603-1/2021/98
Datum: 16. 11. 2021


OKROŽNICA: Dodatna pojasnila k okrožnici, št. 603-1/2021/97 z dne 12. 11. 2021


Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in direktorji,
ministrstvo vam je dne 13. 11. 2021 posredovalo okrožnico, št. 603-1/2021/97 s pojasnili o
spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb
z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter protokolom samotestiranja učencev. Ker so se v zvezi z
vsebino okrožnice pojavila dodatna vprašanja, vam v nadaljevanju podajamo naslednje
odgovore.


1. Splošna pojasnila
Vlada RS je z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21; v nadaljevanju: Odlok) učencem in
dijakom, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in se ne bodo samotestirali v šoli, pod nadzorom osebe,
ki jo določi ravnatelj, prepovedala zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Odlok ne
predvideva sodelovanja staršev pri samotestiranju otrok v šoli, in sicer ne glede na starost
učencev. Izjemoma lahko šola dovoli sodelovanje staršev pri izvajanju samotestiranja učencev
prvega vzgojno – izobraževalnega obdobja.
Učenci, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in se ne bodo samotestirali, se izobražujejo na daljavo. Za
te učence ni možno uveljavljati pravice do izobraževanja na domu, ki jo ureja VII. poglavje
Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10,
87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) v členih od 88. do 92..
1.1 Izpolnjevanje pogoja PCT
Učenec pogoj PCT izpolnjuje, če je cepljen, prebolel ali se lahko izkaže z veljavnim negativnim
rezultatom PCR ali HAG testa skladno z Odlokom. Izpolnjevanje pogoja PCT izkaže z ustreznim
dokazilom, ki ga predloži na vpogled. Če učenec izpolnjevanja pogoja PCT ne izkaže, se mora
samotestirati v šoli. Učenec brez izpolnjenega PCT pogoja zaradi prepovedi zbiranja, ki je
določen z Odlokom, ne sme biti v prostorih šole.
Šola ne zbira dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT in ne vodi evidenc o učencih, ki izpolnjujejo
pogoj. Koristne informacije Informacijskega pooblaščenca, ki govorijo o preverjanju osebnih
podatkov glede PCT pogoja, najdete na povezavi:
https://www.ip-rs.si/novice/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov-dopu%C5%A1%C4%8Davpogled-v-osebni-dokument-za-namen-preverjanja-to%C4%8Dnosti-podatkov
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT v glasbenih šolah in obšolskih dejavnostih:
Kot smo že zapisali, učenci v obšolskih dejavnostih in glasbenih šolah izkazujejo izpolnjevanje
pogoja PCT z dokazilom o prebolelnosti, cepljenju ali testiranju s testi HAG ali testi PCR. Tudi
učenci, ki se samotestirajo v matičnih šolah, za udeležbo v obšolskih dejavnostih in glasbenih
šolah izpolnjujejo pogoj PCT. Ti učenci izvajalcem obšolskih dejavnosti in glasbenim šolam
vsakokrat na vpogled predložijo dokazilo o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu
v obliki evidenčnega lista. Za evidenčni list učenca poskrbijo starši. Vzorec za pomoč staršem
pri pripravi evidenčnega lista posredujemo v prilogi 1 te okrožnice.
1.2 Obvezno samotestiranje učencev v prostorih šole
Organizacija samotestiranja glede časa in kraja je v pristojnosti šole, šole naj izvedbo
prilagodijo na način, ki bo zanje najbolj optimalen. Najbolje bi bilo izvesti samotestiranje pred
začetkom pouka oziroma ob začetku pouka z namenom čim večje omejitve stikov s potencialno
okuženimi učenci.
Šole zaradi samotestiranja ne vzpostavljajo nove evidence z osebnimi podatki učencev, ki se
samotestirajo. Zaradi morebitnega inšpekcijskega nadzora mora šola zagotoviti podatek o
številu samotestiranih na določen dan ter izkazati na kakšen način šola sicer preverja
izpolnjevanje pogoja PCT.
Za učence, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, je predvideno samotestiranje, skladno s protokolom
praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor je učenec na ta dan odsoten, se
samotestira na tisti dan, ko je prisoten v šoli oziroma takoj, ko pride k pouku ali drugi obliki
organiziranega dela.


2. Šola pred izvedbo samotestiranja pridobi soglasja oziroma nesoglasja staršev, ki jih hrani na
enak način kot ostala soglasja staršev.
Šola starše, ki izrazijo nesoglasje, obvesti, da se njihov otrok do nadaljnjega izobražuje na
daljavo, ker zanj velja prepoved zbiranja v prostorih šole.
Če se bo kljub veljavnemu Odloku, ki določa, da se učenci brez soglasja k samotestiranju ne
morejo udeležiti izobraževanja v prostorih šole, zgodilo, da bodo prišli v šolo, šola tudi tem
učencem zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske
in stresa učencev. Šola starše pozove, da nemudoma pridejo po svoje otroke. Odgovornost
staršev je, da organizirajo njegov odhod domov. Šola o tem obvesti tudi CSD.
Če učenec pozabi prinesti podpisano soglasje, šola vzpostavi stik s starši. Starši lahko v tem
primeru podajo ustno soglasje, šola o tem naredi uradni zaznamek. Učenec se po privolitvi
starša lahko samotestira. Naslednji dan mora učenec prinesti podpisano pisno soglasje, sicer
se šteje, da starši ne soglašajo s samotestiranjem njihovega otroka.
Ravnanje šole v primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju:
Če je učenec na hitrem testu pozitiven, mora šola o tem obvestiti starše, učenca pa umakniti v
izolacijo. Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov odhod domov oziroma dovolijo, da
učenec samostojno odide domov. Učenec šolo lahko zapusti peš, s kolesom, itd., ne sme pa
uporabljati javnega prevoza.
Svetujemo torej, da šola čim prej pridobi soglasja staršev o samotestiranju učencev. Če bo na
šoli ugotovljeno, da je zaradi množičnega nestrinjanja z ukrepom obveznega samotestiranja
nemogoče organizirati izvedbo pouka v prostorih šole, ravnatelj predlaga prehod na model BC2.
Če je zaradi epidemioloških razmer potrebna aktivacija podmodela BC2, preide šola na
izobraževanje na daljavo na podlagi druge alineje II. točke Sklepa o izvajanju vzgojno –
izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS 138/21). Ravnatelj šole vse informacije, ki so
vezane na potrebne ukrepe v zvezi z izvedbo pouka na daljavo po modelu BC2, posreduje
Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport.
Protokol samotestiranja učencev, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, sicer predvideva izjemo,
da učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, samotestiranje s
starši ali zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na
evidenčnem listu. Navedeno pomeni, da se tudi učenci s posebnimi potrebami samotestirajo v
šoli. Če se bo to izkazalo kot neizvedljivo na prvem samotestiranju, potem se boste s starši
dogovorili, ali se bo učenec v bodoče testiral doma. Izjema je lahko tudi zdravniško potrdilo.


3. Uporaba zaščitne maske
V skladu z Odlokom je tudi v šoli obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa
FFP2. Pojasnila v zvezi z uporabo mask smo že zapisali v prejšnjih okrožnicah. Dodatno
pojasnjujemo še naslednje:
a) Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi
boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju
z otrokovim zdravnikom. Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo
uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena
stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.
b) Uporaba mask med drugim ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti
(12. člen Odloka).
c) Če učenec pozabi zaščitno masko ali je njegova maska neustrezna (npr. iz blaga),
mu šola zagotovi ustrezno masko. Šola o tem obvesti starše.


4. Učenci v glasbeni šoli
Učenci, ki se izobražujejo na domu in so hkrati učenci glasbene šole:
Učenci, ki se izobražujejo na domu (osnovnošolsko izobraževanje), prejmejo teste v lekarni in
se obvezno samotestirajo v glasbeni šoli. V primeru, da samotestiranje odklonijo in ne predložijo
drugih dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT, ne smejo vstopiti v prostore glasbene šole. Šola
zanje organizira izobraževanje na daljavo.
Učenci programa Predšolske glasbene vzgoje
Za otroke, ki prihajajo v glasbeno šolo iz vrtcev, samotestiranje v skladu z Odlokom ni
predvideno.5. Samotestiranje otrok in mladostnikov, vključenih v zavode za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in v domove za
učence s posebnimi potrebami
Samotestiranje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vključenih v zavode za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se zaenkrat izvaja v skladu z
Odlokom in drugimi navodili za samotestiranje učencev in dijakov.
Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v domove za učence s posebnimi
potrebami, se na podlagi razporeda ravnatelja ali direktorja, testirajo v domu za učence s
posebnimi potrebami ali v šoli.


6. Izobraževanje na daljavo glede na Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-8/21-34 z
dne 16. 9. 2021
Ustavno sodišče je z Odločbo št. U-I-8/21-34 z dne 16. 9. 2021 (Uradni list RS, št. 167/21)
ugotovilo neskladnost 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (Uradni list RS, št.152/20) z Ustavo RS. Ta člen, ki določa, da ministrica s sklepom
odloči o izobraževanju na daljavo, se v skladu s citirano ustavno odločbo uporablja, dokler
Državni zbor ne odpravi neskladnosti z ustavo, kar mora storiti v dveh mesecih od objave
odločbe v Uradnem listu RS. To torej pomeni, da Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega
dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) še velja in je zadostna pravna podlaga za napotitev
učencev na izobraževanje na daljavo. Šola nima pravne podlage za izdajo dodatnih
individualnih sklepov o izobraževanju na daljavo posameznim učencem oziroma oddelkom.


7. Pojasnitev določbe 8. člena v povezavi s 3. členom Odloka o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Odlok v 3. členu določa PCT pogoje, ki jih med drugim ni treba izpolnjevati osebam mlajšim od
12 let. Gre za določbo, ki na splošno ureja PCT pogoje in izjeme. Odlok v 8. členu, ki se
uporablja od 17. novembra 2021 dalje, pa določa kriterije za izpolnjevanje pogoja PCT na
področju vzgoje in izobraževanja. V razmerju do 3. člena odloka je ta določba specialna in
zahteva samotestiranje učencev v šoli ne glede na starost učenca, trikrat tedensko.
Prepoved zbiranja za učence, ki se ne bodo samotestirali v šolah, izhaja iz veljavnega odloka, ki
ga je sprejela Vlada RS, šola pa ga je dolžna spoštovati in izvajati. Dokler Ustavno sodišče RS
določenih predpisov ne razveljavi, odpravi ali jih začasno zadrži, le-ti veljajo in jih je potrebno
upoštevati. Nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov izvajajo pristojne inšpekcije. V
razmerah v katerih se nahajamo, je potrebno upoštevati tudi pravice in interese drugih - vsakdo
ima namreč pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in
zdravje drugih pred temi boleznimi.


8. Ocenjevanje znanja
Ocenjevanje znanja učencev, ki se ne izobražujejo v šoli, se ne izvaja.


9. Vodenje evidence pouka na daljavo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo pripravilo aplikacijo, kamor bodo šole vnašale
podatke o številu učencev, ki se bodo izobraževali na daljavo.
Podatke o številu učencev v posameznem razredu, ki se bodo zaradi navedenih ukrepov
izobraževali na daljavo, bo šola vnašala v aplikacijo »COVID-19 – stanje na VIZ zavodih«.
Navodila za vnos podatkov boste prejeli naknadno.

10. Zaščitna oprema in testi HAG za samotestiranje
Priporočamo, da iz sredstev za zaščitno opremo nabavite določeno količino zaščitnih mask in
testov HAG za samotestiranje.
Verjamemo, da boste ravnatelji ostali aktivni pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja
okužb, kot jih določa Odlok.


11. Inšpekcijsko nadzorstvo Inšpektorata RS za šolstvo in šport
Inšpektorat RS za šolstvo in šport seznanja vse zavode, da bo na dnevni ravni izvajal redne
nadzore v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.


S prijaznimi pozdravi,
mag. Helena Kujundžić Lukaček
v. d. generalne direktorice
Direktorat za predšolsko vzgojo
in osnovno šolstvo