Svet zavoda

Zavod upravlja Svet zavoda. Sestavljajo ga predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov:

  • 3 predstavniki ustanoviteljice,
  • 5 predstavnikov delavcev zavoda,
  • 3 predstavniki staršev.

Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Ankaran.

Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni delavci zavoda, in sicer:

  • dva predstavnika izmed strokovnih delavcev šole,
  • dva predstavnika izmed strokovnih delavcev vrtca in
  • enega predstavnika izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.

Predstavnike staršev volijo starši na Svetu staršev, in sicer:

  • dva predstavnika izmed staršev, katerih otroci obiskujejo osnovno šolo,
  • enega predstavnika izmed staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec.

Predsednik Sveta zavoda je Mirko Zorman

Člani Sveta zavoda OŠV Ankaran so:

Predstavniki delavcev:

Darko Planinšek

Andreja Marzi

Jožef Vidali

Maja Maljkovič

Valentina Šukljan

Predstavniki staršev:

Ana Poljak

Bojan Ferlež

Suzana Majer

Predstavniki lokalne skupnosti:

Mirko Zorman

Darij Dujmovič

 Barbara Švagelj